Jelen ÁSZF tartalmazza a http://www.struccfutoklub.hu (továbbiakban: Weboldal) használatának feltételeit. Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

A Weboldal üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:
Név: Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub Sportegyesület
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár Bokréta u. 26.
Adószám: 18982112-1-08
Bankszámla szám: 59500155-11117100

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36 30/3515-948, +36 20/446-1469
E-mail: struccfutoklub@gmail.com

Weboldal szolgáltatása

Online nevezés a Strucc Futóklub által szervezett futóversenyekre. A nevezéshez szükséges adatok kitöltése után a Felhasználó az OTP Bank online bankkártyás fizetési rendszerén keresztül tudja a nevezési díjat megfizetni.

Nevezés

Online nevezés során a Felhasználó csak akkor veheti igénybe a Weboldal szolgáltatását, ha előtte elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit, a Versenykiírás szabályzatát és az Adatvédelmi tájékoztatót. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit, a Versenykiírás szabályzatát és az Adatkezelési tájékoztatót előzetesen nem fogadja el, úgy nem adhatja le nevezését a kiválasztott versenyre.

Amennyiben a Felhasználó bankkártyás fizetést hajt végre a Weboldalon, illetve a nevezési díjat banki átutalással megfizeti, szolgáltatási szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Felek elfogadják, hogy az ily módon létrejött szerződés a nevezési díj megfizetésével megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogszabályai az irányadók. A szerződésre jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A Weboldalon közzétett nevezési díjak Forintban meghatározott, bruttó árak. A nevezés kizárólag a nevezési díjnak a Szolgáltató részére történt megfizetése után válik érvényessé.

Lehetséges fizetési módok

  • Online bankkártyás fizetéssel
  • Banki átutalással, a versenykiírásban meghatározott esetben

Szerződéstől való elállás

Felhasználó a nevezési díjnak visszafizetésére akkor tarthat igényt, ha a Versenykiírás fő pontjaiban lényeges változás következik be, és ezek valamelyike miatt a Felhasználó eláll a versenyen való részvételtől. Ilyen változásnak számít:

  • a nevezett versenyszám törlése;
  • a nevezett sportolóknak járó rajtcsomag tartalmának az előre meghirdetetthez képest csökkentése;
  • a nevezési díjnak az előre meghirdetetthez képest történt emelése;
  • a verseny rajtidejének a meghirdetetthez képest több mint két órával történő megváltoztatása a Szolgáltatónak felróható okból kifolyólag.

Felhasználó elállási szándékát írásban, az erről szóló nyilatkozatát a struccfutoklub@gmail.com címre elküldve köteles közölni a szolgáltatóval legkésőbb a verseny kezdetét 24 órával megelőzően. Ha a Versenykiírás fent meghatározott fő pontjaiban lényeges változás a versenyt megelőző 24 órán belül következik be, vagy kerül nyilvánosságra, akkor a Felhasználó az elállási jogával a verseny rajtját megelőzően bármikor élhet.

Lemondás a versenyen való részvételről

Amennyiben a Felhasználó saját elhatározásából mond le a versenyen való részvételről és szándékáról a Szolgáltatót legalább 10 nappal a verseny időpontját megelőzően írásban értesíti a struccfutoklub@gmail.com e-mail címen, úgy jogosult nevezését átvinni a Szolgáltató következő évben megrendezésre kerülő versenyére. Amennyiben a Szolgáltató a megadott határidőnél később értesül a lemondási szándékról, ez esetben már nem tudja biztosítani a nevezés következő évi átvitelét, ugyanakkor a Felhasználó továbbra is jogosult a rajtcsomag átvételére.

Felhasználó saját elhatározásából történő lemondása esetén (függetlenül annak bejelentésének időpontjától) nem jogosult a nevezési díj visszatérítésére.

Vis major

Nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, többek között a terror- ill. harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény.

Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a versenyzőket, továbbá meg kell tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. Ezek közé tartozik a verseny meghirdetett időpontjának elhalasztása is.

Felelősség kizárása

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftver, illetve annak keretében elérhető valamennyi tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

Weboldal használata során a Felhasználó adatközlésének hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból (pl. versenyző neme, életkora, ruhamérete) származó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Weboldal harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Szolgáltató a Weboldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

Felhasználói panasz

A felhasználói panasz ügyintézése írásban, illetve telefonon, a Szolgáltató fent megadott e-mail címen, illetve telefonszámán történik. Egyebekben panaszok intézésére a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület az illetékes.

Székhely és levelezési cím: 9021 Győr Szent István út 10/A
Telefon: +36 96 520-217
Fax: +36 96 520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Weboldal: www.bekeltetes.hu

Törvényi hivatkozások

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

Adatkezelés:
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR)
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)